e-mail:
heslo:
open-Xchange-server (project members only)

DQME II
razvíjanie kvality vyucovania matematiky v európskom kontexte - rozvíjanie kultúry vyucovania prostredníctvom ucitela

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
life-long learning
jazyk: slovensky
  • Siets názvom „Developing Quality in Mathematics Education II“ je pokracovaním projektu „Developing Quality in Mathematics Education“. Založená je na bohatom množstve materiálov vytvorených v rámci spomenutého predchádzajúceho projektu a ich modifikácii, testovaní a šírení v rámci jedenástich participujúcich krajín.

  • Kedže v rámci siete bola vytvorená skupina pozostávajúca z univerzít pripravujúcich ucitelov matematiky a zo základných a stredných škôl, prednostou je tesné spojenie medzi teóriou a praxou a medzi výskumom a zlepšovaním matematického vzdelávania. Spolupráca v rámci rozmanitých kultúr a výmena nápadov, materiálov a skúseností ucitelov aj žiakov sú potom predpokladom pre dosiahnutie cielu siete, ktorým je zlepšovanie kvality matematického vzdelávania, najmä v oblasti matematického modelovania.

  • Kvalita a aplikácia materiálov vytvorených v rámci siete je garantovaná práve ich používaním, porovnávaním a úpravami v rámci jedenástich zúcastnených krajín. Porovnávanie ucebných materiálov má viestk dohode o obsahu matematického vzdelávania v rámci jedenástich krajín Európskej únie, co môže pomôctk vytvoreniu spolocného európskeho kurikula pre vyucovanie matematiky v 21. storocí.

  • Používaním dostupných technológií (napr. komunikacná platforma typu „Moodle“) sme v rámci projektu vytvorili prostredie na výmenu nápadov, metód a materiálov – napr. ucebných video sekvencií. Takáto výmena pomôže i k zlepšeniu epistemologického aspektu matematického vzdelávania.

  • Velmi cenným a dôležitým výsledkom je aj vytvorenie komunity ludí, ktorý v rámci Európskej únie pracujú v oblasti matematického vzdelávania a poskytnutia príležitostí pre udržiavanie ich profesionálnych kontaktov a spolupráce s cielom zlepšit kvalitu matematického vzdelávania.