E-mail:
haslo:
open-Xchange-server (project members only)

DQME II
Rozwijanie jakosci nauczania matematyki w kontekscie europejskim - opra-cowanie programow nauczania przez nauczycieli

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
life-long learning
jezyk: polski
  • Nasz projekt “Rozwijanie Jakosci w Edukacji Matematycznej II” jest kontynuacja pierwotnego projektu. Jednoczesnie stanowi on jego przedluzenie, glównie pod katem porównywalnosci osiagniec. W pierwszym projekcie brali udzial przedstawiciele czterech krajów, a obecnie rozszerzyl sie do jedenastu.

  • Poniewaz kazdy kraj jest reprezentowany przez przedstawicieli uniwersytetów, osrodków metodycznych i szkoly, specyficzna cecha tego projektu bedzie silna korelacja miedzy teoria a praktyka, jak i miedzy badaniem i rozwojem edukacji matematycznej. Stworzony material bedzie testowany przez nauczycieli i uczniów, po uprzednim zaadoptowaniu go na warunki danego kraju. Jest to istotne szczególnie pod wzgledem modelowania matematycznego.

  • Jako?? i u?yteczno?? opracowanych materia?ów b?dzie doskonalona i modyfikowana podczas wykorzystywania ich na zaj?ciach w ka?dym z jedenastu krajów partnerskich. Doprowadzi to do wypracowania wspólnego programu podniesienia jako?ci edukacji matematycznej. Daje to nadziej? na wypracowanie wspólnego europejskiego programu nauczania i uczenia si? matematyki w XXI wieku.

  • U?ywaj?c dost?pnej obecnie technologii (np. nasza platforma komunikacyjna), mamy nadziej? dotrze? do wi?kszej liczby osób, co daje mo?liwo?? zaprezentowania naszych idei, metod i wypracowanych materia?ów – z prezentacjami wideo w??cznie. Dzi?ki temu b?dzie mo?na lepiej zrozumie? epistemologiczne aspekty edukacji matematycznej.

  • Nadzwyczaj istotn? konsekwencj? tego projektu jest to, ?e przedstawiciele edukacji matematycznej wspó?pracuj? ze sob?, poszerzaj?c oraz przekazuj?c swoj? wiedz? innym.